این کاریکاتور بهترین توصیف از دربی شنبه شب چلسی-تاتنهام هست.
تیم پوچتینیو انقدر فشار آورد تا خسته شد و چلسی کنته که نیروشو ذخیره کرده بود با انرژی تمام خیز برداشت و ناک اوتش کرد.
این نکته گوشزد کننده هوشمندی کنته هست.

-فورزا دون آنتونیو