ترکیب تیم بانوان چلسی برای دیدار مقابل آرسنال
لینداهل ، بلاندل ، برایت ، فلاهرتی ، بورگس ، چپمن ، اسپنس ، دیویسن ، جی ، کرنری ، کیربی