جان تری با پستی در صفحه شخصی اینستاگرام خود پیشنهاد باشگاه چلسی را به او برای تمدید یک ساله قرار داد تایید کرد.

تری در صفحه خود نوشت :

از همه به خاطر آرزو های خوبشان ممنونم . باشگاه یک پیشنهاد تمدید قرار دادی به من داده که یک نقش متفاوتی دارد . امید وارم قبل از هر چیزی همه این را درک کنند که باید این حق به من داده شود که بگذارم زمان بگذرد تا خوب به این پیشنهاد فکر کنم و آن را بررسی کنم .