ترکیب احتمالی از نظر چلسی نیوز:
کورتوا - کیهیل - میازگا - بابارحمن - آزپلیکوئتا -ماتیچ - میکل-فابرگاس - هازارد - ویلیان - پاتو


نتیجه پیش بینیشده توسط چلسی نیوز:
چلسی2-2 لیورپول
گلزنان: هازارد-ویلیان


شما نتیجه راچه پیش بینی میکنید؟
ترکیب احتمالی از نظر شما چیست؟