چند روزی است که کمپینی برای حمایت از جان تری کاپیتان متعصب آبی ها تشکیل شده جهت حفظ جان تری در چلسی ....

برخی از منابع خبر از این می دهند که هوادارن تیم چلسی قصد دارند در دقیقه 26 در هر 2 بازی باقی مانده تیمشان ورزشگاه را ترک کنند و اعتراض خود را به تمدید نکردن قرار داد کاپیتان تری نشان دهند . مسئولین چلسی با بی رحمی قصد تمدید قرار داد جان تری را ندارند و به نظر می رسد تری در پایان فصل از چلسی جدا شود . حال باید دید تلاش هواداران نتیجه می دهد یا باشگاه در تصمیم خود جدی است . 

طبق شایعات تری پیشنهاد های از چند باشگاه چینی دارد که در صورت تمدید نشدن قراردادش به یکی از این باشگاه ها خواهد پیوست .