روزنامه ی تایمز انگلستان مدعی شد کاپیتان تری در تست های پزشکی برای بازی فردا رد شده و قادر به بازی کردن نیمی باشد