به گزارش BBC هوادارایی به نام بیل اعتراض خود را به این شکل به آبرامووچی نشان داد:
"کونته گزینه اشتباهی برای چلسی بوده است. باید شخصی به مراتب بهتر از کونته را برای نیمکت آبی ها انتخاب می کرده ای."