تعویض های دیر هنگام کونته انتقاد خیل عظیمی از کارشناسان را برانگیخت اما با نگاه به آمار تعویض های کونته متوجه میشویم که بیش از ۶۸٪ تعویض های وی بعد از دقیقه ۷۷ بوده است!تمام تعویض های کونته در پنج بازی اخیر در لیگ: