ویکتور موزس هم به صف بازیکنان چلسی ای پیوست که از جوزه مورینیو انتقاد کردند!
او درباره ی دوره ی دوم مورینیو گفت:
بازیکنان نمی خواهند آن شرایط را دوباره تجربه کنند. من هم نمی خواهم درمورد گذشته صحبت کنم.
پس از اینکه از او درباره ی کونته سوال شد او پاسخ داد:
او به تک تک بازیکنان توجه دارد و همین باعث می شود رابطه ی نزدیکی با بازیکنان داشته باشد. باید شرایط فصل قبل را تغییر بدهیم. واضح است که هیچ کدام از بازیکنان نمی خواهند به شرایطی که قبلا داشتیم برگردند.
این بار اولی نیست که بازیکنان چلسی از راحتیشان با کونته حرف می زنند. ادن هازارد هم چند روز پیش در مصاحبه با روزنامه ی اکیپ درباره ی درکی که کونته نسبت به بازیکنانش دارد، با اشاره ی غیرمستقیم به مورینیو گفته بود که ما همان بازیکنان سابق هستیم ولی کونته چون خودش بازیکن بوده رفتار با بازیکنانش را بلد است.