در قسمت نظر سنجی این پست تیم تاریخ چلسی پس از سال1997 را برای خودتان انتخاب کنید و در این قسمت بنویسید و ما به طور جمع بندی تیم منتخب تاریخ چلسی از نگاه کاربران را خواهیم گذاشت.