النسو مدافع چپ فیورنتینا تست های پزشکی چلسی را با موفقیت پشت سر گذاشت و تا لحظاتی دیگر بصورت رسمی از این خرید در وب سایت باشگاه رو نمایی خواهد شد.
گفته میشود این مدافع با ۲۷ میلیون یورو خریداری شده است