دواردو در اولین مصاحبش با سایت رسمی باشگاه " داشتن موقعیتی که به لیگ برتر و چلسی بیام، اونم باشگاهی به این بزرگی تصمیم ساده ای بود. همه هم تیمی های که داشتم همیشه میگفتند که رفتن به لیگ برتر رویایی است جایی که بهترین باشگاه ها و بازیکن ها هستند و فرصتی ایجاد شد که به اینجا بیام. من خیلی خوشحالم"