میرر اسپورت اشاره داره به مشکلات بین پپ و هارت و تمدید قرار داد محرز و لستر همچنین مصدومیت مانه برای لیورپولیا


سان اسپورت که به نبرد منچستر و ساوتهمپتون و انتقال بنتکه به پالاس اشاره داره