اختصاصی 

دروازه بانان:تیبو کورتوآ-آسمیر بگوویچ-جمال بلکمن-ناتان باکستر

مدافعان:جان تری-گری کیهیل-برانیسلاو ایوانوویچ-کورت زوما-سزار آزپیلیکوئتا-رحمان بابا-آنیا-مایکل هکتور-مت میازگا-فیکیاتو توموری

هافبک ها:سسک فابرگاس-اسکار-نمانیا ماتیچ-روبن لوفتوس چیک-ناتانیل چالوباه

مهاجمان:ادن هازارد-دیگو کاستا-میچی باتشوایی-ویلیان-خوآن کوآدرادو-ویکتورموزس-تامی آبراهام-رابرت کندی-لوییک رمی-برت راند ترائوره-پدرو