به نظر می رسد مهاجم بلژیکی اورتون علاقه دارد تا با دیگر با چلسی بازگردد . 

به نقل از مترو روملو لوکاکو کا سابقه حضور در چلسی را دارد به نزدیکان خود گفته است که یک کار نا تمام در چلسی دارد که می خواهد تکمیل کند و علاقه دارد تا بار دیگر به چلسی بپیوندد .