مریچا لوچسکو مربی زنیت در گفت و گویی با کالچیو مارکتو از دریفافت چند پیش نهاد برای هافبک 27 ساله ی خود خبر داد.

او به کالچیو مارکتو گفت:او با باشگاه صحبت کرده و درخواست جدایی کرده است.او دو پیشنهاد از ایتالیا و دوپیشنهاد از انگلیس داردوگرچه او برای باشگاه مهم است ولی او پیشنهاد تمدید قرارداد را رد کرده است.