روز نامه میرر اسپورت:


پپ بدنبال امضای قرارداد با کروس(50 میلیون پوند)
یونایتد با 100 میلیون پوند با پوگبا به توافق رسید؟! رکورد جهان احتمالا شکسته میشود
سم پادشاه شیر ها
دیوید مویس جانشین سم آلردایز ،سرمربی جدید سه شیر ها، در تیم ساندرلند(گربه های سیاه)


روزنامه تایمز:

سم بزرگ دعوت را پذیرفت
تمرین ورزشکاران بیریتانیایی برای ریو