باکا بازیکن بزرگیست ولی ما اور را نمی خواهیم. ما هیچ بازیکنی از سری آ جذب نمی کنیم. نام هایی به مانند هیگواین و دیگر اسم هایی که شنیده می شود. ایکاردی نیز در دستور کار ما نیست و در مورد او مذاکره نمی کنیم.

قسمت مهم صحبت های سرزو اما این قسمت بود:

ما واقعا از کوستا خوشمان می آید. این را اعتراف می کنم. ما با بازیکن صحبت کرده ایم و کارهای لازم را برای بازگشتش به مادرید می کنیم. توافق نزدیک است ولی چیز بیشتری نمی توانم به شما بگویم.