باشگاه رئال مادرید پیشنهاد 60 میلیون یوریی چلسی را برای جذب موراتا رد کرد . 

به نقل از مارکا رئال مادرید پیشنهاد 60 میلیونی چلسی را برای جذب مهاجم اسپانیایی خود رد کرده است . بنا به ادعای این روزنامه باشگاه رئال خوهان مبلغ 75 میلیون برای انجام شدن این انتقال است . 

باشگاه آرسنال نیز از مشتریان دیگر این بازیکن به شمار می رود و می خواهد این بازیکن بلند قامت و جوان را به خدمت بگیرد . موراتا باید از دو هفته دیگر در تمرینات رئال شرکت کند .