راجا نینگولان :در مصاحبه ی جدید خود عنوان کرد که مشکلی با ساباتینی ندارد و احتمالا در رم می ماند