باتشوایی مهاجم بلژیکی مارسی در تست های پزشکی چلسی شرکت کرد . 

به نقل از اسکای باتشوایی مهاجم جوان بلژیکی در تست های پزشکی باشگاه چلسی حاضر شده و حتی تست ها را با موفقیت با اتمام رسانده است . این انتقال با مبلغ 33 میلیون یورو انجام خواهد شد .