طبق گزارش رسمی سایت باشگاه ناتان برای فصل آینده هم در ویتسه آرنهم باقی می ماند