کارنیرو طبق گزارش اسکای اسپورتس بیان کرد:

من خوشحال هستم که امروز قادر بودیم تا این موضوع حقوقی را حل و فصل نماییم. تحمل این شرایط به شدت سخت بود و زمان بسیار سخت و ناراحت کننده ای برای من و خانواده ام گذشت و هم اکنون خوشحال هستم که سرانجام می توانم به آینده زندگی خود بنگرم. اولویت من به عنوان پزشک چلسی همواره سلامت و ایمنی بازیکنان بود تا به عنوان یک پزشک وظیفه خود را انجام داده باشم. در ورودم به زمین بازی برای درمان بازیکن، که از سوی داور درخواست شده بود من تنها از قوانین بازی و مسئولیت پذیری خودم به عنوان پزشک پیروی کردم. من می خواهم از تمام کسانی که از من حمایت کردند، از جمله همسر، خانواده، دوستان و اعضای جامعه فوتبال تشکر کنم.