گاس هیدینگ که بعد از اخراج مورینیو برای دومین بار هدایت آبی هارا بر عهده گرفته بود اعلام شده است که سال آینده نیز در باشگاه بعنوان مشاور حضور خواهد داشت