ترو چالوباه با چلسی تمدید کرد

ترو چالوباه مدافع ۱۸ساله آکادمی چلسی قرارداد خود را به مدت سه سال و نیم دیگر با چلسی تمدید کرد

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری